پروژه پست های فشار قوی
پروژه پست های فشار قوی

پروژه پست های فشار قوی

پست­ های فشار قوی

امروزه تغییرات گسترده­ای در نوع و مصرف مشترکین صنعت برق ایجاد شده است.

از یک طرف مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و وسایل برقی اضافه شده در خانه باعث افزایش بارها شده

و از طرف دیگر افزایش تعداد مشترکین با توسعه شبکه برق به روستاها، نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاه­ ها و

ولتاژ برق تولیدی را ضروری می­سازد.

و همچنین تنوع مصرف کنندگان در استفاده از ولتاژهای مختلف باعث اهمیت خاص پست­ های فشار قوی

که وظیفه اصلی آنها تغییر ولتاژ می­باشد، شده است.

برای تحقق این امر شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار OUTDOOR تا

رده ولتاژی ۴۰۰ کیلو ولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار MOBIL تا رده ولتاژی ۶۳ کیلوولت

و طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­های فشار MODULAR تا رده ولتاژی ۶۳ کیلو ولت پروژه­ های ذیل را اجرا و تکمیل نموده است.

پروژه پست های فشار قوی

پست های فشار قوی ۴۰۰ -۲۳۰ -۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت

معرفی برخی از پروژه های پست های فشار قوی شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار تا رده ولتاژی ۴۰۰ کیلو ولت

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
۱شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۳۰ منتظر قائم۱۷/۸/۷۴
۲شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۶۳ هشتگرد۸/۱۲/۷۴
۳شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ نیروگاه قم۸/۱۲/۷۴
۴شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۶۳ اندیشه۲۲/۴/۷۶
۵شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ قیطریه۱۵/۵/۷۵
۶شرکت برق منطقه ای تهراننصب فیدر تغذیه پست ۲۰/۶۳ نیروگاه قم۱۲/۵/۷۵
۷شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۳۰ رسالت (الغدیر)۳/۶/۷۷
۸شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست ۲۰/۶۳ مدولار دردشت۸/۱۰/۷۶
۹شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ سلفچگان۲۲/۸/۷۵
۱۰شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ سیدخندان۵/۱۲/۷۵
۱۱شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ چیتذر۲۷/۱/۷۶
۱۲شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ تجریش۷/۲/۷۶
۱۳شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ چابهار۳/۷/۷۶
۱۴شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست نیمه سیار ۲۰/۶۳ فشاپویه۱۵/۴/۷۶
۱۵شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست ۲۳۰ منتظرقائم۵/۱۲/۷۶
۱۶شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ باطریسازی۲۸/۷/۷۶
۱۷شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست ۲۰/۶۳ مدولار آبسرد دماوند۲۰/۵/۷۷
۱۸شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست ۲۰/۶۳ سیار طالقان۱۷/۱۲/۷۶
۱۹شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست ۲۰/۶۳ لالجین۳۰/۱/۷۷
۲۰شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ سعدآباد۱۲/۱۲/۷۶
۲۱شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ مرتضوی۲۸/۱۱/۷۷
۲۲شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ صادقیه۱۲/۱۰/۷۷
۲۳شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست شوش۴/۱۲/۷۷
۲۴شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ ظفر۲/۹/۷۸
۲۵شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست ۲۰/۶۳ ساوه ۲۲۲/۱۰/۷۷
۲۶شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ کردستان۲۹/۱۱/۷۸
۲۷شرکت برق منطقه ای تهراننصب و توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت جلال۹/۳/۷۹
۲۸شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۰/۶۳ کیانمهر۱۳/۴/۷۸
۲۹شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست ۲۳۰ شازند اراک۲۴/۹/۷۹
۳۰شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست ۴۰۰ کیلوولت همدان۳۰/۱/۸۰
۳۱شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست ۲۰/۱۳۲ جناح۱۵/۵/۷۹
۳۲شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست ۲۳۰ شرق بندرعباس۱۴/۹/۸۰
۳۳شرکت منطقه ای یزدنصب پست ۲۰/۶۳ دانشگاه یزد۲۳/۱۲/۷۹
۳۴شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۳۰ عظیمیه کرج۲۹/۷/۸۰
۳۵شرکت برق منطقه ای آذربایجانتوسعه پست ۲۳۰ خوی۱/۹/۸۰
۳۶شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست ۲۰/۱۳۲ رشتخوار خیرآباد۲۶/۱۰/۸۰
۳۷شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست ۲۰/۱۳۲ گلشهر-گلبهار۲۷/۱۰/۸۰
۳۸برق منطقه ای سمناننصب پست ۲۰/۶۳ آرادان۱۳/۷/۸۰
۳۹شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۱۳۲ آذر ارومیه میاندواب۳/۶/۸۱
۴۰برق منطقه ای یزدطراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۱۳۲ هرات۱/۱۲/۸۰
۴۱شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست ۴۰۰ نیروگاه همدان۱۵/۱/۸۰
۴۲برق قشمطراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ طولا۲۰/۸/۸۱
۴۳ شرکت برق منطقه ای باخترخرید تجهیزات و نصب پست ۶۳/۲۳۰ ساوه۲۰/۹/۸۱
۴۴شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ ازنا۲۰/۴/۸۲
۴۵شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست ۲۳۰ پردیس۶/۶/۸۲
۴۶شرکت برق منطقه ای باخترطراحی خرید تجهیزات و احداث پست۶۳/۲۳۰ نهاوند۲۰/۱۲/۸۲
۴۷شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ فراهان۲۰/۱۲/۸۲
۴۸شرکت برق منطقه ای غربنصب پست ۲۳۰ ایلام۲۵/۵/۸۲
۴۹شرکت برق منطقه ای غربنصب پست ۲۰/۶۳ صحنه۱/۱/۸۳
۵۰شرکت برق منطقه ای غربنصب پست ۲۳۰ سنندج۲۶/۱۰/۸۲
۵۱شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات ونصب پست ۶۳/۲۳۰ نیروگاه همدان۲۸/۱۲/۸۳
۵۲شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار ۲۳۰ سعیدآباد۲۰/۴/۸۶
۵۳شرکت ملی گاز ایرانطراحی تامین تجهیزات و احداث کامل پست ۶۳/۱۳۲ کیلوولت خانگیران۳/۸/۸۹
۵۴شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی،تامین تجهیزات و توسعه پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت زرینه رود
۵۵شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی، تامین تجهیزات و نصب دو دستگاه پست سیار ۲۰/۱۳۲ کیلوولت در شهر تبریز و حومه
logo-samandehi