سید خندان
سید خندان

سید خندان

نصب پست ۲۰/۶۳ سید خندان

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران ، سیدخندان
سایر پروژه های پست فشار قوی