هیئت مدیره
هیئت مدیره

هیئت مدیره

معرفی اعضای هئیت مدیره پیمابرق

null

فرخ امینی

سمت : عضو هئیت مدیره
مهندس متین جنتیان

متین جنتیان

سمت : مدیرعامل
مهندس محمود جنتیان

محمود جنتیان

سمت : رئیس هئیت مدیره
احمد رضایی جوان

احمد رضایی جوان

سمت : عضو هئیت مدیره
هرمز دژگشا

هرمز دژگشا

سمت : عضو هئیت مدیره
logo-samandehi