کارفرمایان و مشاوران
کارفرمایان و مشاوران

کارفرمایان

معرفی برخی از کارفرمایان شرکت پیمابرق

کارفرمایان

در این بخش به معرفی برخی از کارفرمایان و شرکتهای مشاور ، شرکت خدماتی احداث خطوط و پست ها « پیمابرق » اشاره شده است.

 شرکت برق حرارتی
شرکت برق منطقه ای خوزستان
برق منطقه ای باختر

شرکتهای مشاور

 

شرکت آران نقش آرا( آناکو)
شرکت مشاور نیروی آذربایجان( منا)
logo-samandehi