مدولار دردشت
مدولار دردشت

مدولار دردشت

طراحی و ساخت پست ۲۰/۶۳ مدولار دردشت

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : دردشت
سایر پروژه های پست فشار قوی