نصب پست ۶۳ طولا
نصب پست ۶۳ طولا

نصب پست ۶۳ طولا

پیمان :طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ طولا

نام کارفرما : شرکت آب و برق و تاسیسات قشم

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت آب و برق و تاسیسات قشم
  • محل اجرا :
سایر پروژه های پست فشار قوی