لالجین
لالجین

لالجین

نصب پست ۲۰/۶۳ لالجین

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق باختر

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق باختر
  • محل اجرا : لالجین
سایر پروژه های پست فشار قوی