نیروگاه قم
نیروگاه قم

نیروگاه قم

نصب پست ۲۰/۶۳ نیروگاه قم

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : قم
سایر پروژه های پست فشار قوی