نصب پست سعیدآباد
نصب پست سعیدآباد

نصب پست سعیدآباد

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار ۲۳۰ سعیدآباد

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : سعیدآباد
سایر پروژه های پست فشار قوی