دانشگاه یزد
دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

نصب پست ۲۰/۶۳ دانشگاه یزد

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق یزد

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق یزد
  • محل اجرا : یزد
سایر پروژه های پست فشار قوی