نصب پست جناح
نصب پست جناح

نصب پست جناح

نصب پست ۲۰/۱۳۲ جناح

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
  • محل اجرا : جناح
سایر پروژه های پست فشار قوی