نصب پست 20/63 مرتضوی
نصب پست 20/63 مرتضوی

نصب پست 20/63 مرتضوی

نصب پست 20/63 مرتضوی

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 77/11/28

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi