قیطریه
قیطریه

قیطریه

نصب پست ۲۰/۶۳ قیطریه

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران ، قیطریه
سایر پروژه های پست فشار قوی