نصب پست 400 کیلوولت
نصب پست

نصب پست

نصب پست ۴۰۰ کیلوولت همدان

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق باختر

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق باختر
  • محل اجرا : همدان
سایر پروژه های پست فشار قوی