نصب پست خوی
نصب پست خوی

نصب پست خوی

نصب پست ۲۳۰ خوی

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
  • محل اجرا : خوی
سایر پروژه های پست فشار قوی