نصب پست سنندج
نصب پست سنندج

نصب پست سنندج

نصب پست ۲۳۰ سنندج

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
  • محل اجرا : سنندج
سایر پروژه های پست فشار قوی