طالقان
طالقان

طالقان

طراحی و نصب پست ۲۰/۶۳ سیار طالقان

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : طالقان
سایر پروژه های پست فشار قوی