نصب پست شازند
نصب پست شازند

نصب پست شازند

نصب پست ۲۳۰ شازند اراک

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق باختر

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق باختر
  • محل اجرا : اراک
سایر پروژه های پست فشار قوی