سعدآباد
سعدآباد

سعدآباد

نصب پست ۲۰/۶۳ سعدآباد

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران ، سعد آباد
سایر پروژه های پست فشار قوی