گلشهر- گلبهار
گلشهر- گلبهار

گلشهر- گلبهار

نصب پست ۲۰/۱۳۲ گلشهر- گلبهار

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خراسان
  • محل اجرا : گلشهر- گلبهار
سایر پروژه های پست فشار قوی