طراحی و تجهیز نهاوند
طراحی و تجهیز نهاوند

طراحی و تجهیز نهاوند

طراحی خرید تجهیزات و احداث پست۶۳/۲۳۰ نهاوند

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : نهاوند
سایر پروژه های پست فشار قوی