پست ۶۳ فراهان
پست ۶۳ فراهان

پست ۶۳ فراهان

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ فراهان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
سایر پروژه های پست فشار قوی