نیروگاه همدان
نیروگاه همدان

نیروگاه همدان

طراحی تامین تجهیزات ونصب پست ۶۳/۲۳۰ نیروگاه همدان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : همدان
سایر پروژه های پست فشار قوی