نصب ۲۳۰ پردیس
نصب ۲۳۰ پردیس

نصب ۲۳۰ پردیس

نصب پست ۲۳۰ پردیس

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : پردیس
سایر پروژه های پست فشار قوی