نصب پست شوش
نصب پست شوش

نصب پست شوش

نصب پست ۲۳۰ شوش

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های پست فشار قوی