پروژه پست های فشار قوی
پروژه پست های فشار قوی

پروژه پست های فشار قوی

ردیف نام پروژه کارفرما
۱ اجرای ساختمان پست ۲۳۰ عظیمیه کرج (فاز۲) برق تهران
۲ نصب پست ۴۰۰ کیلوولت همدان برق باختر
۳ نصب پست ۴۰۰ نیروگاه همدان برق باختر
۴ نصب پست ۲۳۰ منتظر قائم برق تهران
۵ نصب پست ۲۳۰ رسالت (الغدیر) برق تهران
۶ طراحی و نصب پست ۲۳۰ منتظر قائم برق تهران
۷ نصب پست ۲۳۰ شوش برق تهران
۸ نصب پست ۲۳۰ شازند اراک برق باختر
۹ نصب پست ۲۳۰ شرق بندرعباس برق هرمزگان
۱۰ نصب پست ۲۳۰ عظیمیه کرج برق تهران
۱۱ توسعه پست ۲۳۰ خوی برق آذربایجان
۱۲ خرید تجهیزات و نصب پست ۶۳/۲۳۰ ساوه برق باختر
۱۳ نصب پست ۲۳۰ پردیس برق تهران
۱۴ طراحی خرید تجهیزات و احداث پست۶۳/۲۳۰ نهاوند برق باختر
۱۵ نصب پست ۲۳۰ ایلام برق غرب
۱۶ نصب پست ۲۳۰ سنندج برق غرب
۱۷ طراحی تامین تجهیزات ونصب پست ۶۳/۲۳۰ نیروگاه همدان برق باختر
۱۸ طراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار ۲۳۰ سعیدآباد برق تهران
۱۹ نصب پست ۲۰/۱۳۲ جناح برق هرمزگان
۲۰ نصب پست ۲۰/۱۳۲ رشتخوار خیرآباد برق خراسان
۲۱ نصب پست ۲۰/۱۳۲ گلشهر- گلبهار برق خراسان
۲۲ طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۱۳۲ آذر ارومیه میاندواب برق آذربایجان
۲۳ طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۱۳۲ هرات برق یزد
۲۴ نصب پست ۲۰/۶۳ نیروگاه قم برق تهران
۲۵ نصب پست ۶۳ هشتگرد برق تهران
۲۶ نصب پست ۶۳ هشتگرد برق تهران
۲۷ نصب پست ۶۳ اندیشه برق تهران
۲۸ نصب پست ۲۰/۶۳ قیطریه برق تهران
۲۹ نصب فیدر تغذیه پست ۲۰/۶۳ نیروگاه قم برق تهران
۳۰ طراحی و ساخت پست ۲۰/۶۳ مدولار دردشت برق تهران
۳۱ نصب پست ۲۰/۶۳ سلفچگان برق تهران
۳۲ نصب پست ۲۰/۶۳ سید خندان برق تهران
۳۳ نصب پست ۲۰/۶۳ چیتذر برق تهران
۳۴ نصب پست ۲۰/۶۳ تجریش برق تهران
۳۵ نصب پست ۲۰/۶۳ چابهار سازمان آزاد چابهار
۳۶ طراحی و نصب پست نیمه سیار ۲۰/۶۳ فشاپویه برق تهران
۳۷ نصب پست ۲۰/۶۳ باطریسازی برق تهران
۳۸ طراحی و نصب پست ۲۰/۶۳ مدولار آبسرد دماوند برق تهران
۳۹ طراحی و ساخت پست ۲۰/۶۳ سیار طالقان برق تهران
۴۰ نصب پست ۲۰/۶۳ لالجین برق باختر
۴۱ نصب پست ۲۰/۶۳ سعدآباد برق تهران
۴۲ نصب پست ۲۰/۶۳ مرتضوی برق تهران
۴۳ نصب پست ۲۰/۶۳ صادقیه برق تهران
۴۴ نصب پست ۲۰/۶۳ ظفر برق تهران
۴۵ نصب پست ۲۰/۶۳ ساوه ۲ برق باختر
۴۶ نصب پست ۲۰/۶۳ کردستان برق تهران
۴۷ نصب پست ۲۰/۶۳ کیانمهر برق تهران
۴۸ نصب پست ۲۰/۶۳ دانشگاه یزد برق یزد
۴۹ نصب پست ۲۰/۶۳ آرادان برق سمنان
۵۰ طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ طولا برق قشم
۵۱ طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ ازنا برق باختر
۵۲ طراحی تامین تجهیزات و نصب پست ۶۳ فراهان برق باختر
۵۳ نصب پست ۲۰/۶۳ صحنه برق غرب