بی ترانسفورماتور 132 کیلوولت پست زرینه‏ رود برق دار شد!‌

در ادامه عملیات اجرایی توسعه پست برق زرینه ‏رود،‌ در تاریخ هجدهم مردادماه، یک فیدرترانس 132 کیلوولت و فیدرهای 20 کیلوولت باموفقیت تحت تست و برقداری کامل قرار گرفتند.

با توجه به لزوم برقراری شبکه پایدار برق و برق رسانی به ایستگاه پمپاژ واقع در شهرستان میاندواب، شرکت برق منطقه‏ ای آذربایجان، توسعه پست برق زرینه‏ رود را در دستور کار داشته و اجرای آن را به شرکت پیمابرق واگذار نمود.

طی این پروژه،‌ تعبیه دو بی ترانس 132 کیلوولت و دو بی خط در دستور کار قرار گرفت که با برق دار شدن یکی از ترانس ‏ها و فیدرهای آن، این بخش از پروژه به شبکه توزیع متصل گردید.

همزمان با افتتاح فنی ترانس اول، ‌مراحل اجرایی ترانس 132 کیلوولت دیگر نیز در حال انجام است.

ترانس 132 کیلوولت دایمی جایگزین پست سیار

دو ترانس 132 کیلوولت از نوع دایمی می باشد و با برق دار شدن و ورود آنها به شبکه فوق توزیع، نیاز به پستهای سیار فعلی در پست برق زرینه رود مرتفع می شود

و پست های سیار امکان استفاده در دیگر مکان های شبکه انتقال برق استان‏های آذربایجان غربی و شرقی را خواهند یافت.

img
img
img

ترانس 132 کیلولت به خط انتقال20 کیلوولت

با برق دار شدن ترانس‏های 132 کیلوولت و خطوط انتقال 20 کیلوولت که جهت تأمین مصارف ‌روستاها و بخش های کوچک اطراف از این پست برق فوق توزیع منشعب می گردند، ظرفیت شبکه توزیع و قابلیت اطمینان تأمین بار به حد مطلوب افزایش می‏یابد.

پروژه توسعه پست 20/132 کیلوولت زرینه‏ رود از جمله پروژه های EPC شرکت پیمابرق است که با برق دارشدن ترانس دوم بخش عمده ای از عملیات آن به پایان می‏رسد.

با توجه به استفاده از سیستم زیمنس Siemens در تجهیزات تحویل شده توسط کارفرما در این دو فیدر ترانس و تطابق دادن آن با سیستم موجود در پست برق زرینه رود، نیاز به طراحی و پیش ‏بینی‏ های ویژه وجود داشت که توسط مهندسان و طراحان زبده شرکت پیمابرق انجام شده است.