تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پیمابرق در سال 1401

صلاحیت پیمانکاری شرکت پیمابرق هجدهم مهرماه سال جاری در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی تایید شد و گواهینامه آن صادر گردید.

 به موجب این گواهینامه شرکت پیمابرق در سه رشته “نیرو”، “ساختمان و ابنیه” و رشته “تأسیسات و تجهیزات” مجوز فعالیت و عقد قرارداد دارد.

پیمابرق با پایه” دو” در رشته” نیرو” و در زیررشته “پست ها و انتقال و توزیع نیرو” فعال است که در زمره پایه های بالای کیفی به شمار می آید. پایه ها به منزله رتبه شرکت از لحاظ صلاحیت تخصصی، سوابق فعالیت ها و پروژه های شرکت هاست که در سامانه جامع تشخیص صلاحیت موجودند.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پیمابرق تا سال 1405 اعتبار دارد و این شرکت مصمم است با افزایش مستمر سطح کیفی اجرای پروژه ها از طریق افزایش توان تخصصی، تجهیزاتی و عملیاتی، بهترین خدمات را در حوزه توزیع و انتقال نیرو ارائه دهد.

img