نیروگاه قم
نيروگاه قم

پروژه ابنیه ، نيروگاه قم

احداث ساختمان اداري ومخازن نيروگاه قم

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

نيروگاه قم

احداث ساختمان اداري ومخازن نيروگاه قم

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

  • دسته بندی : ابنیه
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : قم
سایر پروژه های ابنیه
logo-samandehi