گزارش تصویری عملیات ساختمانی پروژه احداث پست 63 یزد

بازدید جناب آقای دکتر اسدی مدیرعامل برق منطقه ای یزد و جناب آقای مهندس رفیعی معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای یزد از پیشرفت عملیات ساختمانی سوییچ یارد پروژه احداث پست 63/20 کیلوولت سریزد

img
img
img
img
img
img
img
img
img