شبکه توزیع نیرو

شبکه توزیع نیرو

 تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
75/5/2374/5/23شركت توزيع جنوبشرق تهران1-59/1046توسعه واحداث شبكه هاي توزيع1
76/11/675/11/6شركت توزيع شمالغرب تهران75/19-75/20-75/21-75/22توسعه واحداث شبكه هاي توزيع2
76/10/475/10/4شركت توزيع جنوبشرق تهران75/21توسعه واحداث شبكه هاي توزيع3
76/10/475/10/4شركت توزيع جنوبغرب تهران75/11-75/12-75/13-75/14توسعه واحداث شبكه هاي توزيع4
76/2/2075/2/20شركت توزيع غرب استان تهران1-59/384توسعه واحداث شبكه هاي توزيع5
77/2/2076/2/20شركت توزيع غرب استان تهران3-33/693توسعه واحداث شبكه هاي توزيع6
78/2/2577/2/25برق تهران77-3-04-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع7
79/2/2578/2/25شركت توزيع جنوبشرق تهران78/12توسعه واحداث شبكه هاي توزيع8
79/2/278/2/2برق تهران78-3-04-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع9
80/1/1579/1/15برق تهران79-3-04-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع10
81/2/1780/2/17برق تهران80-4-1-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع11
82/2/1881/2/18برق تهران81-4-1-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع12
تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
83/3/2682/3/26برق تهران82-303-103توسعه واحداث شبكه هاي توزيع13

 

83/4/2382/4/23برق تهران82-303-113توسعه واحداث شبكه هاي توزيع14
83/4/582/4/5شركت توزيع جنوبشرق تهران82/32توسعه واحداث شبكه هاي توزيع15
83/06/1682/09/16شركت توزيع غرب استان تهران1-17-82/100توسعه واحداث شبكه هاي توزيع16
83/01/2082/6/27شركت توزيع شمالغرب تهران82-303-22-10/54توسعه واحداث شبكه هاي توزيع17
84/06/0183/12/24شركت سرمايه گذاري مسكن110/30/4900توسعه واحداث شبكه هاي توزيع18
86/08/1586/03/01شركت توزيع جنوبغرب تهران86/18توسعه واحداث شبكه هاي توزيع19
86/10/0186/05/01توزيع نواحي استان تهران86/121توسعه واحداث شبكه هاي توزيع20
87/12/2987/02/07توزيع نواحي استان تهران87/8توسعه واحداث شبكه هاي توزيع21
88/12/2988/01/18توزيع نواحي استان تهران88/102توسعه واحداث شبكه هاي توزيع22
89/12/2989/01/01توزيع نواحي استان تهران89/74توسعه واحداث شبكه هاي توزيع23
تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
89/12/2989/01/01شركت توزيع نواحي استان تهران89/54توسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر24
90/03/3189/12/11شركت توزيع نواحي استان تهران89/356توسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد25
90/12/2990/01/01شركت توزيع نواحي استان تهران90/52توسعه واحداث شبكه هاي توزيع بوستان26
92/03/3191/03/01شركت توزيع تهران بزرگ91/60-04/0304بهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی27
92/03/3191/03/01شركت توزيع تهران بزرگ91/60-04/0305نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی28
92/12/3092/01/01شركت توزيع تهران بزرگ92/60-14/0365نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا29
92/11/0192/08/01شركت توزيع تهران بزرگ92/62-04/4036نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی30
96/05/0493/05/04شركت توزيع تهران بزرگ93/62-13/0204نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران31

logo-samandehi