شبکه توزیع نیرو
شبکه توزیع نیرو

شبکه توزیع نیرو

پروژه های شبکه توزیع نیرو

معرفی برخی از پروژه های شرکت پیمابرق در حوزه شبکه توزیع نیرو

در این بخش به معرفی برخی از پروژه های شبکه توزیع نیرو شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها ، پیمابرق می پردازیم

که از سال 1370 تا کنون اجرا شده است.

تاریخ اتمامتاریخ شروعکارفرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
75/5/2374/5/23شركت توزيع جنوب شرق تهران1-59/1046توسعه واحداث شبكه هاي توزيع1
76/11/675/11/6شركت توزيع شمال غرب تهران75/19-75/20-75/21-75/22توسعه واحداث شبكه هاي توزيع2
76/10/475/10/4شركت توزيع جنوب شرق تهران75/21توسعه واحداث شبكه هاي توزيع3
76/10/475/10/4شركت توزيع جنوب غرب تهران75/11-75/12-75/13-75/14توسعه واحداث شبكه هاي توزيع4
76/2/2075/2/20شركت توزيع غرب استان تهران1-59/384توسعه واحداث شبكه هاي توزيع5
77/2/2076/2/20شركت توزيع غرب استان تهران3-33/693توسعه واحداث شبكه هاي توزيع6
78/2/2577/2/25برق تهران77-3-04-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع7
79/2/2578/2/25شركت توزيع جنوب شرق تهران78/12توسعه واحداث شبكه هاي توزيع8
79/2/278/2/2برق تهران78-3-04-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع9
80/1/1579/1/15برق تهران79-3-04-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع10
81/2/1780/2/17برق تهران80-4-1-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع11
82/2/1881/2/18برق تهران81-4-1-36توسعه واحداث شبكه هاي توزيع12

 

تاریخ اتمامتاریخ شروعکارفرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
83/3/2682/3/26برق تهران82-303-103توسعه واحداث شبكه هاي توزيع13

 

83/4/2382/4/23برق تهران82-303-113توسعه واحداث شبكه هاي توزيع14
83/4/582/4/5شركت توزيع جنوبشرق تهران82/32توسعه واحداث شبكه هاي توزيع15
83/06/1682/09/16شركت توزيع غرب استان تهران1-17-82/100توسعه واحداث شبكه هاي توزيع16
83/01/2082/6/27شركت توزيع شمالغرب تهران82-303-22-10/54توسعه واحداث شبكه هاي توزيع17
84/06/0183/12/24شركت سرمايه گذاري مسكن110/30/4900توسعه واحداث شبكه هاي توزيع18
86/08/1586/03/01شركت توزيع جنوبغرب تهران86/18توسعه واحداث شبكه هاي توزيع19
86/10/0186/05/01توزيع نواحي استان تهران86/121توسعه واحداث شبكه هاي توزيع20
87/12/2987/02/07توزيع نواحي استان تهران87/8توسعه واحداث شبكه هاي توزيع21
88/12/2988/01/18توزيع نواحي استان تهران88/102توسعه واحداث شبكه هاي توزيع22
89/12/2989/01/01توزيع نواحي استان تهران89/74توسعه واحداث شبكه هاي توزيع23

 

تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
89/12/2989/01/01شركت توزيع نواحي استان تهران89/54توسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر24
90/03/3189/12/11شركت توزيع نواحي استان تهران89/356توسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد25
90/12/2990/01/01شركت توزيع نواحي استان تهران90/52توسعه واحداث شبكه هاي توزيع بوستان26
92/03/3191/03/01شركت توزيع تهران بزرگ91/60-04/0304بهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی27
92/03/3191/03/01شركت توزيع تهران بزرگ91/60-04/0305نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی28
92/12/3092/01/01شركت توزيع تهران بزرگ92/60-14/0365نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا29
92/11/0192/08/01شركت توزيع تهران بزرگ92/62-04/4036نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی30
96/05/0493/05/04شركت توزيع تهران بزرگ93/62-13/0204نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران31

 

 

logo-samandehi