شبکه توزیع نیرو

شبکه توزیع نیرو

 تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
۷۵/۵/۲۳۷۴/۵/۲۳شرکت توزیع جنوبشرق تهران۱-۵۹/۱۰۴۶توسعه واحداث شبکه های توزیع۱
۷۶/۱۱/۶۷۵/۱۱/۶شرکت توزیع شمالغرب تهران۷۵/۱۹-۷۵/۲۰-۷۵/۲۱-۷۵/۲۲توسعه واحداث شبکه های توزیع۲
۷۶/۱۰/۴۷۵/۱۰/۴شرکت توزیع جنوبشرق تهران۷۵/۲۱توسعه واحداث شبکه های توزیع۳
۷۶/۱۰/۴۷۵/۱۰/۴شرکت توزیع جنوبغرب تهران۷۵/۱۱-۷۵/۱۲-۷۵/۱۳-۷۵/۱۴توسعه واحداث شبکه های توزیع۴
۷۶/۲/۲۰۷۵/۲/۲۰شرکت توزیع غرب استان تهران۱-۵۹/۳۸۴توسعه واحداث شبکه های توزیع۵
۷۷/۲/۲۰۷۶/۲/۲۰شرکت توزیع غرب استان تهران۳-۳۳/۶۹۳توسعه واحداث شبکه های توزیع۶
۷۸/۲/۲۵۷۷/۲/۲۵برق تهران۷۷-۳-۰۴-۳۶توسعه واحداث شبکه های توزیع۷
۷۹/۲/۲۵۷۸/۲/۲۵شرکت توزیع جنوبشرق تهران۷۸/۱۲توسعه واحداث شبکه های توزیع۸
۷۹/۲/۲۷۸/۲/۲برق تهران۷۸-۳-۰۴-۳۶توسعه واحداث شبکه های توزیع۹
۸۰/۱/۱۵۷۹/۱/۱۵برق تهران۷۹-۳-۰۴-۳۶توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۰
۸۱/۲/۱۷۸۰/۲/۱۷برق تهران۸۰-۴-۱-۳۶توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۱
۸۲/۲/۱۸۸۱/۲/۱۸برق تهران۸۱-۴-۱-۳۶توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۲
تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
۸۳/۳/۲۶۸۲/۳/۲۶برق تهران۸۲-۳۰۳-۱۰۳توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۳

 

۸۳/۴/۲۳۸۲/۴/۲۳برق تهران۸۲-۳۰۳-۱۱۳توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۴
۸۳/۴/۵۸۲/۴/۵شرکت توزیع جنوبشرق تهران۸۲/۳۲توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۵
۸۳/۰۶/۱۶۸۲/۰۹/۱۶شرکت توزیع غرب استان تهران۱-۱۷-۸۲/۱۰۰توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۶
۸۳/۰۱/۲۰۸۲/۶/۲۷شرکت توزیع شمالغرب تهران۸۲-۳۰۳-۲۲-۱۰/۵۴توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۷
۸۴/۰۶/۰۱۸۳/۱۲/۲۴شرکت سرمایه گذاری مسکن۱۱۰/۳۰/۴۹۰۰توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۸
۸۶/۰۸/۱۵۸۶/۰۳/۰۱شرکت توزیع جنوبغرب تهران۸۶/۱۸توسعه واحداث شبکه های توزیع۱۹
۸۶/۱۰/۰۱۸۶/۰۵/۰۱توزیع نواحی استان تهران۸۶/۱۲۱توسعه واحداث شبکه های توزیع۲۰
۸۷/۱۲/۲۹۸۷/۰۲/۰۷توزیع نواحی استان تهران۸۷/۸توسعه واحداث شبکه های توزیع۲۱
۸۸/۱۲/۲۹۸۸/۰۱/۱۸توزیع نواحی استان تهران۸۸/۱۰۲توسعه واحداث شبکه های توزیع۲۲
۸۹/۱۲/۲۹۸۹/۰۱/۰۱توزیع نواحی استان تهران۸۹/۷۴توسعه واحداث شبکه های توزیع۲۳
تاریخ اتمامتاریخ شروعکار فرماشماره قراردادشرح پروژهردیف
۸۹/۱۲/۲۹۸۹/۰۱/۰۱شرکت توزیع نواحی استان تهران۸۹/۵۴توسعه واحداث شبکه های توزیع اسلامشهر۲۴
۹۰/۰۳/۳۱۸۹/۱۲/۱۱شرکت توزیع نواحی استان تهران۸۹/۳۵۶توسعه واحداث شبکه های توزیع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد۲۵
۹۰/۱۲/۲۹۹۰/۰۱/۰۱شرکت توزیع نواحی استان تهران۹۰/۵۲توسعه واحداث شبکه های توزیع بوستان۲۶
۹۲/۰۳/۳۱۹۱/۰۳/۰۱شرکت توزیع تهران بزرگ۹۱/۶۰-۰۴/۰۳۰۴بهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی۲۷
۹۲/۰۳/۳۱۹۱/۰۳/۰۱شرکت توزیع تهران بزرگ۹۱/۶۰-۰۴/۰۳۰۵نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی۲۸
۹۲/۱۲/۳۰۹۲/۰۱/۰۱شرکت توزیع تهران بزرگ۹۲/۶۰-۱۴/۰۳۶۵نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا۲۹
۹۲/۱۱/۰۱۹۲/۰۸/۰۱شرکت توزیع تهران بزرگ۹۲/۶۲-۰۴/۴۰۳۶نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی۳۰
۹۶/۰۵/۰۴۹۳/۰۵/۰۴شرکت توزیع تهران بزرگ۹۳/۶۲-۱۳/۰۲۰۴نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران۳۱

logo-samandehi