شبکه توزیع نیرو
شبکه توزیع نیرو

شبکه توزیع نیرو

پروژه های شبکه توزیع نیرو

معرفی برخی از پروژه های شرکت پیمابرق در حوزه شبکه توزیع نیرو

در این بخش به معرفی برخی از پروژه های شبکه توزیع نیرو شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها ، پیمابرق می پردازیم

که از سال 1370 تا کنون اجرا شده است.

تاریخ اتمام تاریخ شروع کارفرما شماره قرارداد شرح پروژه ردیف
75/5/23 74/5/23 شركت توزيع جنوب شرق تهران 1-59/1046 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 1
76/11/6 75/11/6 شركت توزيع شمال غرب تهران 75/19-75/20-75/21-75/22 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 2
76/10/4 75/10/4 شركت توزيع جنوب شرق تهران 75/21 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 3
76/10/4 75/10/4 شركت توزيع جنوب غرب تهران 75/11-75/12-75/13-75/14 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 4
76/2/20 75/2/20 شركت توزيع غرب استان تهران 1-59/384 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 5
77/2/20 76/2/20 شركت توزيع غرب استان تهران 3-33/693 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 6
78/2/25 77/2/25 برق تهران 77-3-04-36 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 7
79/2/25 78/2/25 شركت توزيع جنوب شرق تهران 78/12 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 8
79/2/2 78/2/2 برق تهران 78-3-04-36 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 9
80/1/15 79/1/15 برق تهران 79-3-04-36 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 10
81/2/17 80/2/17 برق تهران 80-4-1-36 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 11
82/2/18 81/2/18 برق تهران 81-4-1-36 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 12

 

تاریخ اتمام تاریخ شروع کارفرما شماره قرارداد شرح پروژه ردیف
83/3/26 82/3/26 برق تهران 82-303-103 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 13

 

83/4/23 82/4/23 برق تهران 82-303-113 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 14
83/4/5 82/4/5 شركت توزيع جنوبشرق تهران 82/32 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 15
83/06/16 82/09/16 شركت توزيع غرب استان تهران 1-17-82/100 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 16
83/01/20 82/6/27 شركت توزيع شمالغرب تهران 82-303-22-10/54 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 17
84/06/01 83/12/24 شركت سرمايه گذاري مسكن 110/30/4900 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 18
86/08/15 86/03/01 شركت توزيع جنوبغرب تهران 86/18 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 19
86/10/01 86/05/01 توزيع نواحي استان تهران 86/121 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 20
87/12/29 87/02/07 توزيع نواحي استان تهران 87/8 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 21
88/12/29 88/01/18 توزيع نواحي استان تهران 88/102 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 22
89/12/29 89/01/01 توزيع نواحي استان تهران 89/74 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع 23

 

تاریخ اتمام تاریخ شروع کار فرما شماره قرارداد شرح پروژه ردیف
89/12/29 89/01/01 شركت توزيع نواحي استان تهران 89/54 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر 24
90/03/31 89/12/11 شركت توزيع نواحي استان تهران 89/356 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد 25
90/12/29 90/01/01 شركت توزيع نواحي استان تهران 90/52 توسعه واحداث شبكه هاي توزيع بوستان 26
92/03/31 91/03/01 شركت توزيع تهران بزرگ 91/60-04/0304 بهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی 27
92/03/31 91/03/01 شركت توزيع تهران بزرگ 91/60-04/0305 نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی 28
92/12/30 92/01/01 شركت توزيع تهران بزرگ 92/60-14/0365 نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا 29
92/11/01 92/08/01 شركت توزيع تهران بزرگ 92/62-04/4036 نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی 30
96/05/04 93/05/04 شركت توزيع تهران بزرگ 93/62-13/0204 نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران 31

 

 

logo-samandehi