هئیت مدیره
هئیت مدیره

هیئت مدیره

معرفی اعضای هئیت مدیره شرکت پیمابرق

null

آقای فرخ امینی

سمت : عضو هئیت مدیره
null

آقای متین جنتیان

سمت : مدیرعامل
null

آقای محمود جنتیان

سمت : رئیس هئیت مدیره
null

آقای احمد شادرام

سمت : عضو هئیت مدیره
null

آقای ساسان سالیانی

سمت : عضو هئیت مدیره