قابلیت ها و توانمندی ها در حوزه پست های فشار قوی :

  • طراحی ، تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار قوی OUTDOOR تا رده ولتاژ 400 کیلو ولت
  • طراحی ، تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار قوی MOBILE تا رده ولتاژ 230 کیلو ولت
  • طراحی ، تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار قوی MODULAR تا رده ولتاژ 400 کیلو ولت