قابلیت ها و توانمندی ها در حوزه شبکه توزیع نیرو :

  • طراحی ، تامین تجهیزات و احداث شبکه های توزیع نیرو فشار ضعیف و متوسط
  • اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی موجود
  • نگهداری و احداث شبکه های روشنایی
  • اجرای تاسیسات برقی کارخانجات و ساختمانها