قابلیت ها و توانمندی ها در حوزه ابنیه:

  • ساختمان و محوطه پستها ، نیروگاهها و تونلهای انتقال نیروی کابلی