شبکه توزیع نیرو

شبکه توزیع نیرو

  تاریخ اتمام تاریخ شروع کار فرما شماره قرارداد شرح پروژه ردیف
۷۵/۵/۲۳ ۷۴/۵/۲۳ شرکت توزیع جنوبشرق تهران ۱-۵۹/۱۰۴۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱
۷۶/۱۱/۶ ۷۵/۱۱/۶ شرکت توزیع شمالغرب تهران ۷۵/۱۹-۷۵/۲۰-۷۵/۲۱-۷۵/۲۲ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۲
۷۶/۱۰/۴ ۷۵/۱۰/۴ شرکت توزیع جنوبشرق تهران ۷۵/۲۱ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۳
۷۶/۱۰/۴ ۷۵/۱۰/۴ شرکت توزیع جنوبغرب تهران ۷۵/۱۱-۷۵/۱۲-۷۵/۱۳-۷۵/۱۴ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۴
۷۶/۲/۲۰ ۷۵/۲/۲۰ شرکت توزیع غرب استان تهران ۱-۵۹/۳۸۴ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۵
۷۷/۲/۲۰ ۷۶/۲/۲۰ شرکت توزیع غرب استان تهران ۳-۳۳/۶۹۳ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۶
۷۸/۲/۲۵ ۷۷/۲/۲۵ برق تهران ۷۷-۳-۰۴-۳۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۷
۷۹/۲/۲۵ ۷۸/۲/۲۵ شرکت توزیع جنوبشرق تهران ۷۸/۱۲ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۸
۷۹/۲/۲ ۷۸/۲/۲ برق تهران ۷۸-۳-۰۴-۳۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۹
۸۰/۱/۱۵ ۷۹/۱/۱۵ برق تهران ۷۹-۳-۰۴-۳۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۰
۸۱/۲/۱۷ ۸۰/۲/۱۷ برق تهران ۸۰-۴-۱-۳۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۱
۸۲/۲/۱۸ ۸۱/۲/۱۸ برق تهران ۸۱-۴-۱-۳۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۲
تاریخ اتمام تاریخ شروع کار فرما شماره قرارداد شرح پروژه ردیف
۸۳/۳/۲۶ ۸۲/۳/۲۶ برق تهران ۸۲-۳۰۳-۱۰۳ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۳

 

۸۳/۴/۲۳ ۸۲/۴/۲۳ برق تهران ۸۲-۳۰۳-۱۱۳ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۴
۸۳/۴/۵ ۸۲/۴/۵ شرکت توزیع جنوبشرق تهران ۸۲/۳۲ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۵
۸۳/۰۶/۱۶ ۸۲/۰۹/۱۶ شرکت توزیع غرب استان تهران ۱-۱۷-۸۲/۱۰۰ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۶
۸۳/۰۱/۲۰ ۸۲/۶/۲۷ شرکت توزیع شمالغرب تهران ۸۲-۳۰۳-۲۲-۱۰/۵۴ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۷
۸۴/۰۶/۰۱ ۸۳/۱۲/۲۴ شرکت سرمایه گذاری مسکن ۱۱۰/۳۰/۴۹۰۰ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۸
۸۶/۰۸/۱۵ ۸۶/۰۳/۰۱ شرکت توزیع جنوبغرب تهران ۸۶/۱۸ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۱۹
۸۶/۱۰/۰۱ ۸۶/۰۵/۰۱ توزیع نواحی استان تهران ۸۶/۱۲۱ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۲۰
۸۷/۱۲/۲۹ ۸۷/۰۲/۰۷ توزیع نواحی استان تهران ۸۷/۸ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۲۱
۸۸/۱۲/۲۹ ۸۸/۰۱/۱۸ توزیع نواحی استان تهران ۸۸/۱۰۲ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۲۲
۸۹/۱۲/۲۹ ۸۹/۰۱/۰۱ توزیع نواحی استان تهران ۸۹/۷۴ توسعه واحداث شبکه های توزیع ۲۳
تاریخ اتمام تاریخ شروع کار فرما شماره قرارداد شرح پروژه ردیف
۸۹/۱۲/۲۹ ۸۹/۰۱/۰۱ شرکت توزیع نواحی استان تهران ۸۹/۵۴ توسعه واحداث شبکه های توزیع اسلامشهر ۲۴
۹۰/۰۳/۳۱ ۸۹/۱۲/۱۱ شرکت توزیع نواحی استان تهران ۸۹/۳۵۶ توسعه واحداث شبکه های توزیع اسلامشهر-مسکن مهر ضیاء اباد ۲۵
۹۰/۱۲/۲۹ ۹۰/۰۱/۰۱ شرکت توزیع نواحی استان تهران ۹۰/۵۲ توسعه واحداث شبکه های توزیع بوستان ۲۶
۹۲/۰۳/۳۱ ۹۱/۰۳/۰۱ شرکت توزیع تهران بزرگ ۹۱/۶۰-۰۴/۰۳۰۴ بهینه سازی روشنائی معابر منطقه برق رودکی ۲۷
۹۲/۰۳/۳۱ ۹۱/۰۳/۰۱ شرکت توزیع تهران بزرگ ۹۱/۶۰-۰۴/۰۳۰۵ نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی ۲۸
۹۲/۱۲/۳۰ ۹۲/۰۱/۰۱ شرکت توزیع تهران بزرگ ۹۲/۶۰-۱۴/۰۳۶۵ نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق سینا ۲۹
۹۲/۱۱/۰۱ ۹۲/۰۸/۰۱ شرکت توزیع تهران بزرگ ۹۲/۶۲-۰۴/۴۰۳۶ نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق رودکی ۳۰
۹۶/۰۵/۰۴ ۹۳/۰۵/۰۴ شرکت توزیع تهران بزرگ ۹۳/۶۲-۱۳/۰۲۰۴ نگهداری شبکه روشنائی معابر منطقه برق پاسداران ۳۱